Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Realizacja umowy o współpracy pomiędzy Apator Metrix SA a Flonidan DC A/S

Nr 2/2012
Data i godzina: 2012/01/13, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie, w 2011 roku dokonała sprzedaży gazomierzy do spółki Flonidan DC A/S z siedzibą w Horsens (Dania) o łącznej wartości 22.471 tys. zł.

Podstawą zrealizowanej sprzedaży była zawarta w dniu 30 września 2010 r. umowa o współpracy pomiędzy powyższymi spółkami w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży gazomierzy spełniających kryteria smart meteringu.  Jednocześnie spółka zależna Apator Metrix SA w wyżej wymienionym okresie dokonywała zakupów od Flonidan DC A/S elektronicznych komponentów do gazomierzy, których łączna wartość wyniosła 14.471 tys. zł.

Umowa o współpracy nie określa wartości realizacji przedmiotu umowy; jest natomiast zawarta na okres 5 lat.

Realizacja umowy o współpracy odbywa się poprzez składane na bieżąco zamówienia określające ilości i ceny zamawianych produktów.

Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy o współpracy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto umowa o współpracy nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W przypadku opóźnienia dostaw z którejś ze stron, strona ta zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości realizowanej dostawy za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości realizowanej dostawy.

W okresie od momentu podpisania umowy o współpracy, tj. od 30 września 2010 r., wartość sprzedaży przez Apator Metrix SA gazomierzy do Flonidan DC A/S wyniosła 24.640 tys. zł, natomiast wartość zakupów od tej spółki wyniosła 15.320 tys. zł.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z Flonidan DC A/S żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Umowa o współpracy została uznana za znaczącą ze względu na zrealizowane na jej podstawie znaczące wzajemne obroty, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Apator SA (emitent).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.