Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Realizacja umowy o współpracy pomiędzy Apator Metrix SA a Secure Meters Limited

Nr 45/2014
Data i godzina: 2014/10/30, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”)  informuje, że spółka zależna od Emitenta - Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie, w okresie od stycznia do października 2014 r. dokonała sprzedaży gazomierzy do spółki SecureMeters Limited z siedzibą w Udaipur (Indie) o łącznej wartości 30.866.521,92 zł.

Podstawą zrealizowanych zamówień jest zawarta w dniu 25 października 2012 r. umowa o współpracy ("Umowa") pomiędzy powyższymi spółkami w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży gazomierzy spełniających kryteria smart meteringu. Jednocześnie Apator Metrix SA w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupów od spółki Secure Meters Limited elektronicznych liczydeł do gazomierzy, których łączna wartość wyniosła 13.790.785,50 zł.

Umowa o współpracy nie określa wartości przedmiotu umowy, a jej realizacja odbywa się poprzez składane na bieżąco zamówienia określające ilości i ceny zamawianych produktów. Umowa wygaśnie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.

Apator SA informuje, że warunki powyższej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto umowa o współpracy nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W przypadku opóźnienia dostaw z którejś ze stron, strona ta zobowiązana jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości realizowanej dostawy za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% wartości realizowanej dostawy.

W okresie od momentu podpisania Umowy tj. od dnia 25 października 2012 r. wartość sprzedaży gazomierzy wyniosła 33.197.524,81 zł., natomiast wartość zakupów wyniosła 16.823.723,40 zł.

Umowa o współpracy została uznana za znaczącą ze względu na zrealizowane na jej podstawie znaczące wzajemne obroty, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z Secure Meters Limited żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.