Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Apator SA

Nr 38/2012
Data i godzina: 2012/07/17, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 16 lipca 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego, nastąpiła rejestracja w dniu 12 lipca 2012 roku:

obniżenia kapitału zakładowego Apator SA z kwoty 3.510.702,80 zł do kwoty 3.310.702,80 zł, tj. o kwotę 200.000,00 zł; obniżenie kapitału zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 18/VI/2012 ZWZA z dnia 18 czerwca 2012 r. poprzez umorzenie 2.000.000 akcji na okaziciela Apator SA, nabytych nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. 

Po rejestracji zmian kapitał zakładowy składa się z  33.107.028 akcji, w tym: 

  • 7.774.492 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
  • 25.332.536 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 złote każda. Łączna liczba głosów z powyższych akcji wynosi 56.430.504.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że dokonana została rejestracja zmiany § 7 Statutu Apator SA w zakresie wysokości i struktury kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: §5 12ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.