Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Nr 53/2019
Data i godzina: 2019/10/17, 10:22
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 17 października 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego KRS w Toruniu z dnia 10 października 2019 r. (sygn. akt: TO.VII NS-REJ.KRS/009153/19/576), dotyczące rejestracji zmian w Statucie Apator SA.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 17/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 r. i dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Apator SA oraz zmiany jego struktury w związku z:

  • umorzeniem 246.100 akcji na okaziciela, dających prawo do 246.100 głosów na WZA, nabytych w ramach programu skupu akcji własnych,
  • konwersją 100.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania).

W wyniku dokonanych zmian obecny kapitał zakładowy Apator SA wynosi 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.523.927 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na WZA wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 54.871.931.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 18/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w dniu 27 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: 

§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załącznik: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.