Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Nr 67/2020
Data i godzina: 2020/12/07, 12:28
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Apator SA przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 19 listopada 2020 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwał nr 20/VII/2020, 24/VII/2020 oraz 25/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 r. i dotyczą:

  • obniżenia kapitału zakładowego Apator SA w związku z umorzeniem 54.600 akcji na okaziciela, dających prawo do 54.600 głosów na WZA, nabytych w ramach programu skupu akcji własnych,
  • wprowadzenia nowych kompetencji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Apator SA w związku ze zmianami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Obecny kapitał zakładowy Apator SA wynosi 3.280.632,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.469.327 (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na WZA wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 54.817.331.

W załączeniu Emitent przekazuje:

  • treść nowych postanowień Statutu,
  • tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 26/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w dniu 2 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: 
§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.