Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Nr 55/2022
Data i godzina: 2022/11/15, 14:34
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że powziął informację o dokonaniu w dniu 14. listopada 2022 roku rejestracji zmian w Statucie Apator SA przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 28/VI/2022, 29/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 czerwca 2022 r. i dotyczą:

 1. obniżenia kapitału zakładowego Apator SA w związku z:

  • umorzeniem 130.155 akcji na okaziciela, dających prawo do 130.155 głosów na WZA, nabytych w ramach programu skupu akcji własnych,
  • konwersją 4.510 akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza spółki, która została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2022 r. i w wyniku której zmianie uległa liczba akcji imiennych i na okaziciela.

2. zmiany dotyczącej rozszerzenia zakresu możliwych lokalizacji, w których Spółka może zorganizować obrady WZA,

3. zmian w zakresie sposobu obliczania kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.

Obecny kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na:

  • 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz
  • 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 54.644.546.

W załączeniu Emitent przekazuje:

  • treść nowych postanowień Statutu,
  • tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 30/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Jednolity tekst Statutu Apator SA
(pdf) 164.61KB
file icon pdf
Zmiany w Statucie Apator SA
(pdf) 179.27KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.