Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rejestracja zmian w Statucie Apator SA

Nr 16/2023
Data i godzina: 2023/07/27, 12:19
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Apator SA przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 13.07.2023 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 20/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 czerwca 2023 r. i dotyczą:

  • aktualizacji ilości akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C w związku z dokonaną konwersją i asymilacją 1.100 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela (o których emitent informował raportem bieżącym nr 3/2023 i 5/2023),
  • konieczności dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów prawa (ksh) oraz wewnętrznych procedur.

Kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie i wynosi 3.264.707,30 zł i dzieli się na 7.331.391 akcji imiennych serii A oraz na 25.315.682 akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na WZA wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 54.641.246.

W załączeniu Emitent przekazuje:

  • treść nowych postanowień Statutu,
  • tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 21/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 28 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Jednolity tekst Statutu Apator SA_28.06.2023 r.
(pdf) 268.56KB
file icon pdf
Zmiany w Statucie Apator SA_28.06.2023 r.
(pdf) 228.22KB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.