Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA

Nr 21/2011
Data i godzina: 2011/05/27, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. wpłynęło pismo od akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Apator SA – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA) z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r., dodatkowych punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej spółki Apator SA oraz powołania Członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA.
Zarząd Apator SA, działając zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011 roku o następujące punkty:
- ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej (punkt 18 porządku obrad),
- wybór Członka Rady Nadzorczej (punkt 19 porządku obrad).

W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "APATOR" S.A. za okres od
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "APATOR" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2010
12. Zmiana § 7 Statutu "APATOR" S.A.
13. Zmiana § 14 ust. 16 Statutu "APATOR" S.A.
14. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń "APATOR" S.A.
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
16. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
18. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki
19. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki
20. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości i budowy nowego zakładu
21. Sprawy różne
22. Zamknięcie obrad

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła:
- wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Apator SA oraz wyboru Członka Rady Nadzorczej (zawierający uzasadnienie wniosku),
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 20 czerwca 2011 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem,
- projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r. obejmujące również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (projekty uchwał nr 23/VI/2011 i 24/VI/2011),
- opinię Zarządu Apator SA dotyczącą zgłoszonych przez akcjonariusza projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.