Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA

Nr 24/2012
Data i godzina: 2012/05/31, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2012 roku wpłynęło pismo od akcjonariusza posiadającego powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Apator SA - Pana Zbigniewa Jaworskiego, który powołując się na przepisy art. 84 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U.05.184.1539 z późniejszymi zmianami dalej: "Ustawa o ofercie publicznej", żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 - 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach obrotowych 2008 - 2011.

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2012 roku o następujący punkt:

 • podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującym ustalenie sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 - 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach obrotowych 2008 - 2011

W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "APATOR" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "APATOR" S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2011
 • Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
 • Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku
 • Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2011
 • Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji na okaziciela
 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu nieodpłatnego nabycia akcji w celu umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 23 stycznia 2012 r.
 • Zmiana § 7 Statutu "APATOR" S.A.
 • Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
 • Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń "APATOR" S.A.
 • Wrażenie zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
 • Ustalenie Programu nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych z zakresem badania obejmującego ustalenia sposobu, w jaki Zarząd Spółki Apator SA w latach 2008 - 2011 oraz spółki zależne od Emitenta zabezpieczały się w latach obrotowych przed ryzykiem zmian kursowych w związku z realizowaną przez Spółkę Apator SA sprzedażą wyrażoną w walutach obcych, uzyskiwaną z działalności eksportowej oraz w celu ustalenia osób winnych poniesionych przez Spółkę Apator SA strat finansowych w latach 2008 - 2011
 • Sprawy różne
 • Zamknięcie obrad

W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła:

 • Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych wraz z projektem uchwały zaproponowanym przez akcjonariusza,
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 18 czerwca 2012 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem,
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 czerwca 2012 r. obejmujące również projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza (projekt uchwały nr 25/2012),
 • Opinię Zarządu Apator SA dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały.

Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080); artykuł 84 pkt 1 i pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.