Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA

Nr 25/2023
Data i godzina: 2023/11/22, 12:29
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 22 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Łukasza Zaworskiego w skład Zarządu Apator SA na obecną wspólną 3-letnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA w 2025 roku.

W związku z powyższym Zarząd Apator SA od 22 listopada 2023 roku działa w następującym dwuosobowym składzie:

 • Maciej Wyczesany - Prezes Zarządu,
 • Łukasz Zaworski - Członek Zarządu.

Łukasz Zaworski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów współodpowiada za prowadzenie spraw Zarządu Apator SA oraz kreowanie i realizację strategii Grupy Apator w obszarze rozwoju produktów.

Zakres obowiązków Łukasza Zaworskiego w Apator SA obejmuje w szczególności:

 • odpowiedzialność za przygotowanie oraz realizację strategii Spółki w zakresie rozwoju nowych i istniejących produktów,
 • odpowiedzialność za obszar rozwoju produktu  EE / ICT / Automatyki i OZE,  
 • ścisłą współpracę z działami sprzedaży w zakresie potrzeb rynku, analiz i trendów rynkowych oraz planów rozwoju i komercjalizacji produktów,
 • nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych produktów do produkcji i na rynek,
 • nadzór nad budżetem badawczo-rozwojowym całej Spółki,
 • odpowiedzialność za realizacje celów budżetowych i strategii Apator SA.

Ponadto Łukasz Zaworski koordynuje na poziomie Grupy Apator:

 • strategię rozwoju produktów, we współpracy z obszarami sprzedaży,
 • budżety R&D oraz optymalizację wykorzystania zasobów.

Łukasz Zaworski jest absolwentem kierunku fizyka techniczna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektronika na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Zaworski związany jest z Apator SA od 2011 roku, początkowo pracował na stanowisku managera produktów w dziale R&D, następnie jako kierownik projektów, a od 2018 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych.

Ponadto:

 • od 2018 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu Apator SA ds. Badań i Rozwoju,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Metrix SA, spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem i dostawcą gazomierzy na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • od 2018 r. wchodzi w skład Rady Dyrektorów Apator Miitors ApS, spółki zależnej od Apator Powogaz SA, która jest jednostką badawczo-rozwojową pracującą nad technologią ultradźwiękową w obszarze opomiarowania wody i ciepła,
 • od 2023 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest dostawcą produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych, w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych, takich jak energetyka.

Łukasz Zaworski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Łukasz Zaworski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.