Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Spełnienie się warunków zawieszających przewidzianych w przedwstępnej umowie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech S.A.

Nr 16/2014
Data i godzina: 2014/03/18, 00:00
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Zarząd Apator S.A. („Emitent”) informuje o spełnieniu się dwóch pozostałych warunków zawieszających, które zostały określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech S.A. („Elkomtech”) z siedzibą w Łodzi zawartej w dniu 23 grudnia 2013 r. pomiędzy Emitentem, jako Kupującym, a osobami fizycznymi, jako Sprzedającymi („Umowa Przedwstępna”).

Emitent informuje, że w dniu 18 marca 2014 r.:

a) otrzymał sporządzone przez Elkomtech sprawozdania finansowego Elkomtech za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r;

b) dokonano zmiany sposobu i warunków zatrudnienia członków zarządu Elkomtech.

Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wskazane w Umowie Przedwstępnej. W wykonaniu zobowiązania wskazanego w Umowie Przedwstępnej strony postanowiły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Elkomtech, w wyniku której Emitent w dniu zamknięcia nabędzie 14.005 akcji imiennych Elkomtech o łącznej wartości nominalnej 700.250 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Elkomtech i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

(i) §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.