Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2017

Nr 8/2018
Data i godzina: 2018/02/09, 17:30
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA, mając na uwadze opublikowaną prognozę wyników finansowych Grupy Apator na 2017 rok informuje, że wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 rok kształtują się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 894,6 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto – 56,4 mln zł.

Zgodnie z powyższymi danymi Grupa Apator zrealizowała dolne widełki prognozy skonsolidowanych przychodów na poziomie 99%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 94% (prognoza opublikowana była raportem bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017 r.).

Na poziom wyników finansowych grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów, o czym Zarząd Apator SA informował w raportach okresowych za I półrocze 2017 r. oraz III kwartał 2017 r.  
Wpływ na obniżenie szacowanego zysku netto w stosunku do publikowanej prognozy ma przede wszystkim podjęta decyzja o sprzedaży w 2018 r. ośrodka wczasowego w Rowach (w wyniku odpisu wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości ok. 3 mln zł), który w sprawozdaniu za IV kwartał 2017 r. zostanie wykazany jako aktywa dostępne do sprzedaży.

Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:

  • są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,
  • zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,
  • powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2018 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2017 podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.