Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za 1. kwartał 2022 r.

Nr 24/2022
Data i godzina: 2022/04/22, 17:33
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W związku z zakończeniem procesu wstępnej agregacji danych finansowych za 1. kwartał 2022 r., Zarząd Apator SA podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych danych w związku z możliwym kształtowaniem się wyników finansowych na poziomach odbiegających od średnich poziomów uzyskiwanych historycznie.

Według szacunków podstawowe dane finansowe za 1. kwartał 2021 r. ukształtują się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży - ok. 237 mln zł,
  • skonsolidowana EBITDA - ok. 16 mln zł,
  • skonsolidowana strata netto - ok. 4 mln zł.

Czynniki, które wpływają na wyniki finansowe są następujące:

1) Inflacja i brak dostępności komponentów

Utrzymujący się, podobnie jak w 4. kwartale, dynamiczny wzrost kosztów materiałów, energii, paliw i surowców, negatywnie wpłynął na generowane marże. Dodatkowo, wojna w Ukrainie pogłębiła dotychczasowe zaburzenia łańcuchów dostaw i powoduje dalsze trudności z pozyskaniem zamówionych komponentów i wydłużenie lead time’ów. Inflacja kosztów odczuwana jest we wszystkich segmentach, jednak nadal w największym stopniu dotyczy Energii Elektrycznej.

Grupa Apator od kilku miesięcy prowadzi negocjacje w zakresie  przeniesienia wzrostu kosztu materiałów na odbiorców, stopniowo rewaloryzując ceny kontraktowe. Niemniej model sprzedaży, dot. szczególnie kontraktów długoterminowych, powoduje, że efekty tej rewaloryzacji będą widoczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jednocześnie Grupa aktywnie przeciwdziała skutkom wzrastających kosztów poprzez wdrażanie szeregu działań optymalizacyjnych dotyczących m.in. prac nad poprawą efektywności operacyjnej w zakładzie w Ostaszewie, zmian w miksie produktowym na bardziej korzystne pod kątem uzyskiwanej rentowności, wprowadzanie dynamicznej polityki cenowej dla partnerów i dystrybutorów oraz skracanie terminów płatności. W związku z wprowadzanymi zmianami, Zarząd oczekuje stabilizacji sytuacji w 2. kwartale 2022 r. i stopniowej poprawy od kolejnych kwartałów.

2) Odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów

- utworzenie odpisów aktualizujących należności z Ukrainy w wysokości 2,2 mln zł

Ze względu na agresję zbrojną Rosji w Ukrainie Grupa Apator podjęła decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących większość należności z Ukrainy. Jednak obecnie ze względu na chęć i deklarację kontrahentów, co do spłaty należności w dłuższym horyzoncie czasowym, odpis może stopniowo ulegać odwróceniu.

- utworzenie odpisów na zapasy w Apator S.A. w wysokości 2,2 mln zł.

Wyższa masa kapitału obrotowego i dłuższy, ale odpowiadający obecnym uwarunkowaniom rynkowym, czas zalegania zapasów - głównie komponentów elektronicznych - powodują konieczność tworzenia odpisów aktualizujących zgodnie z przyjętą w Grupie Apator polityką rachunkowości. Są to odpisy statystyczne i tworzone są w ciężar kosztów działalności podstawowej. Jednak w momencie wykorzystania komponentów do produkcji, odpisy zostaną w późniejszym okresie odwrócone. Zarząd ocenia, że sytuacja w tym zakresie będzie się stabilizować, w momencie stabilizacji sytuacji w łańcuchach dostaw.  

3) Wysokie koszty finansowania

Utrzymywanie wyższego kapitału obrotowego wiąże się z kolei koniecznością zwiększenia finansowania i poziomu długu netto. Wpływ na wyższe koszty finansowe ma dodatkowo istotny wzrost stóp procentowych (o dynamice wyższej niż przewidywana). Zarząd oczekuje dalszego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego, jednak w granicach bezpiecznego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2x.

4) Niestabilna sytuacja na rynkach walutowych

Niekorzystny wpływ na wyniki 1. kwartału miał również niestabilny w tym okresie poziom kursów walut (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej.

Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:

  • są wynikami wstępnymi,
  • zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,
  • powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Skonsolidowany raport za 1. kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.