Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za 2021 r. oraz za 4. kwartał 2021 r.

Nr 7/2022
Data i godzina: 2022/01/24, 17:39
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W związku z zakończeniem procesu wstępnej agregacji danych finansowych za 4. kwartał 2021 r. oraz cały rok obrotowy 2021, Zarząd Apator SA podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych danych za te okresy w związku z możliwym kształtowaniem się wyników finansowych (skorygowanych o wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu) na poziomach odbiegających od średnich poziomów uzyskiwanych historycznie:

a) według szacunków podstawowe dane finansowe za 2021 r. ukształtują się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży - ok. 940,3 mln zł,
  • skonsolidowana EBITDA – ok. 150,2 mln zł,
  • skonsolidowany wynik netto - ok. 62,7 mln zł (skonsolidowany zysk netto uwzględniający wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu w wysokości 27,6 mln zł)
  • skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływy ze sprzedaży nieruchomości – ok. 35,1 mln zł.

b) według szacunków podstawowe dane finansowe za 4. kwartał 2021 r. ukształtują się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży - ok. 238,2 mln zł,
  • skonsolidowana EBITDA – ok. 19,2 mln zł,
  • skonsolidowany wynik netto - ok. -1,5 mln zł.

Wpływ na wyniki finansowe miały, nasilające się w 2021 r., a szczególnie w jego 4. kwartale, tendencje istotnego wzrostu kosztów wytworzenia w Grupie Apator (o dynamice wyższej niż przewidywana), odczuwane we wszystkich segmentach, jednak w największym stopniu dotyczące Energii Elektrycznej. Model sprzedaży, oparty w istotnej części o umowy długoterminowe, zawierane w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów, zawieranych w większości w latach 2020-2021. Inflacja kosztów wytworzenia, szczególnie materiałów, która osiągnęła w ostatnich kwartałach niespotykaną dotąd skalę, jest efektem zaburzenia łańcuchów dostaw wskutek pandemii, a także wzrostu globalnego popytu na komponenty i materiały, co istotnie ograniczyło ich dostępność, a w efekcie podniosło ich ceny.

Zarząd wskazuje, że skala zjawiska ma niespotykany od dziesięcioleci wymiar, a tym samym - w jego ocenie – będzie mieć charakter przejściowy. Zarząd jednocześnie informuje, że prowadzone są aktywne działania w obszarze renegocjacji kontraktów oraz zmian cenników dla partnerów i dystrybutorów. Również oferty składane przez Grupę w bieżących przetargach oraz nowe cenniki, uwzględniają mechanizmy inflacyjne, między innymi w obszarze cen komponentów, materiałów oraz innych czynników wpływających na koszty wytworzenia. Działania te powinny przynieść stabilizację, a następnie stopniową poprawę marży w perspektywie 2022 r., szczególnie w biznesie związanym z energią elektryczną.

Jednocześnie, niekorzystny wpływ na wyniki 4. kwartału miał również wzrost kursów walut w ostatnich tygodniach 2021 roku (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej: różnice kursowe i wycena transakcji walutowych.

Zarząd Apator SA jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki skonsolidowanych wyników finansowych:

  • są wynikami wstępnymi, które nie podlegały badaniu biegłego rewidenta,
  • zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania,
  • powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego 2022 r. Natomiast skonsolidowany raport roczny za 2021 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2022 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.