Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ubezpieczenie spółek grupy Apator

Nr 25/2016
Data i godzina: 2016/06/30, 16:57
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. obowiązuje kolejny kompleksowy program ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego spółek grupy Apator, obejmujący:

1. Umowy zawarte z grupą ubezpieczycieli PZU S.A./STU Ergo Hestia S.A. w zakresie ubezpieczenia:
- odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzanym do obrotu produktem,
- mienia od wszystkich ryzyk,
- utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
- maszyn od uszkodzeń,
- maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- mienia w transporcie krajowym, 
- mienia w transporcie międzynarodowym.
Łączna wartość składek - 536 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia – 1 225 mln zł.

2. Umowy zawarte z PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego. 
Łączna wartość składek - 255 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia – 5,3 mln zł.

3. Umowy zawarte z ACE European Group Ltd. Sp. z o. o w zakresie ubezpieczenia w podróży.
Łączna wartość składek 8,6 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia 4,9 mln zł.

4. Umowa zawarta z PZU S.A. dotycząca dodatkowego ubezpieczenia NNW.
Łączna wartość składek – 0,8 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia – 200 tys. zł.

5. Umowy zawarte z AIG Europe Limited Sp. z o.o. w ramach polisy podstawowej oraz ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., HCC International Insurance Company PLC i TUiR Allianz Polska S.A. w ramach polisy nadwyżkowej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek.
Łączna wartość składek - 110 tys. zł, łączna suma ubezpieczenia - 100 mln zł.

Umowy te nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania wyżej wymienionych umów za znaczącą umowę stanowi wartość sumy ubezpieczeń, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.