Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Umowy zawarte z AAWSA (Etiopia) przez Apator Powogaz SA spełniające łącznie kryterium umowy znaczącej

Nr 37/2013
Data i godzina: 2013/11/08, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła z Addis Ababa Water and Sewerage Authority („Kontrahent”) trzy umowy o wartości 6.991 tys. USD, tj. 22.386 tys. zł. Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Apator SA.

W ramach powyższych umów w dniu 8 listopada 2013 r. do spółki zależnej Apator Powogaz SA wpłynęło zamówienie na dostawę wodomierzy o wartości 1.215 tys. USD, tj. 3.783 tys. zł (wg średniego kursu NBP z dnia 8 listopada 2013 r.). Warunkiem realizacji zamówienia jest otwarcie przez Kontrahenta nieodwołalnej akredytywy dokumentowej. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na luty 2014 r.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 10 czerwca 2013 r. o wartości 5.665 tys. USD, tj. 18.247 tys. zł (wg średniego kursu NBP z dnia 10 czerwca 2013 r.). Przedmiotem umowy jest dostawa w grudniu 2013 r. wodomierzy, części zamiennych oraz armatury do wodomierzy.

Zarząd Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz że została zawarta ona z zastrzeżeniem warunku w postaci otwarcia przez Kontrahenta nieodwołalnej akredytywy dokumentowej. Akredytywa została otwarta w dniu 12 lipca 2013 r. przez Commercial Bank of Ethiopia z terminem wygaśnięcia w dniu 28 grudnia 2013 r.

Addis Ababa Water and Sewerage Authority przysługuje prawo do naliczenia kar umownych do maksymalnej wysokości 10% wartości umowy, tj., do kwoty 1.825 tys. zł. z tytułu dostarczenia uszkodzonego towaru.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.