Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego oraz otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Nr 68/2020
Data i godzina: 2020/12/07, 18:22
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. spółka zależna Apator Mining sp. z o. o. zawarła z PKO Bank Polski SA („Bank”) Umowę o ustanowienie zastawu finansowego i zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia 61,5 mln zł na 3.600.000 akcjach na okaziciela Apator SA. Akcje te stanowią 10,97% kapitału zakładowego oraz dają 6,57% ogólnej liczby głosów na WZA Apator SA.

W/w Umowa zawarta została jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank spółce Apator Powogaz SA na budowę nowego zakładu produkcyjnego. Zastaw finansowy pozostaje w mocy do dnia ustanowienia zastawu rejestrowego, natomiast zastaw rejestrowy wygasa z dniem ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach Apator Powogaz SA.

Zgodnie z warunkami Umowy spółka Apator Mining sp. z o.o. będzie w dalszym ciągu uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji objętych zastawem. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Emitent informuje, że Apator Mining sp. z o.o. zawarła w dniu 7 grudnia 2020 r. umowę z Apator Powogaz SA, na podstawie której otrzyma zwrot kosztów związanych z ustanowieniem zastawu i prowizję w wysokości 0,8% p.a. Prowizja naliczana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego od kwoty rzeczywistego zadłużenia Apator Powogaz SA wobec Banku.

Ponadto Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał od Apator Mining sp. z o. o. zawiadomienie o zawarciu Umowy o ustanowieniu zastawu, złożone na podstawie art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080).

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.