Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ Apator SA

Nr 22/2011
Data i godzina: 2011/05/31, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2011 r. akcjonariusz Zbigniew Jaworski złożył wniosek o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na 20 czerwca 2011 r.
Wniesiony punkt dotyczy: "podjęcia uchwały w sprawie sposobu rozliczenia strat finansowych z tytułu zawartych przez Zarządy Spółek umów z bankami na kupno instrumentów pochodnych za lata obrotowe 2008 – 2009 w Grupie Kapitałowej Apator SA".

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Pan Zbigniew Jaworski nie spełnia powyższego wymogu, ponieważ na dzień 30 maja 2011 roku posiada pakiet akcji, którego udział w kapitale zakładowym spółki Apator SA wynosi 3,78%.

W związku z powyższym, złożony przez akcjonariusza wniosek nie został uwzględniony.

Podstawa prawna raportu bieżącego: § 38 ustęp 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.