Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór biegłego rewidenta

Nr 39/2013
Data i godzina: 2013/12/12, 00:00
Kategoria: Dobre praktyki

Zarząd Apator SA informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 grudnia 2013 r. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2014 - 2016 (jednostkowych i skonsolidowanych). Firma KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546. Apator SA korzysta z usług firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k począwszy od badania i przeglądu śródrocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego w 2011 r. Rada Nadzorcza Apator SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.