Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Nr 11/2017
Data i godzina: 2017/05/11, 15:13
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 11 maja 2017 r. dokonała wyboru biegłych rewidentów, tj:
1. firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („KPMG”) do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2017.
2. firmy PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. („PwC”) z siedzibą w Warszawie do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2020.

Rada Nadzorcza Apator S.A. dokonała wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator S.A. tj. w sposób zapewniający ich niezależność przy realizacji powierzonych im zadań. Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma KPMG z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546. Apator S.A. korzysta z usług firmy KPMG począwszy od badania i przeglądu śródrocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdania finansowego w 2011 r. Umowa z KPMG zawarta zostanie na jeden rok.

Firma PwC z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 144. Apator S.A. nie korzystał z usług firmy PwC. Umowa z PwC zostanie zawarta na 3 lata.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.