Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wydanie decyzji przez Prezesa UOKiK na przejęcie przez Apator S.A. kontroli nad spółką Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech S.A.

Nr 15/2014
Data i godzina: 2014/03/07, 00:00
Kategoria: Pozostałe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Zarząd Apator S.A. („Emitent”) informuje, że spełnił się jeden z trzech warunków zawieszających, które zostały określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech S.A. („Elkomtech”) z siedzibą w Łodzi zawartej w dniu 23 grudnia 2013 r. pomiędzy Emitentem, jako Kupującym, a osobami fizycznymi, jako Sprzedającymi („Umowa Przedwstępna”).

Emitent informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającą na przejęcie kontroli nad Elkomtech (decyzja nr DKK-23/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.).

Emitent informuje, że do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Elkomtech niezbędne jest jeszcze spełnienie pozostałych dwóch warunków zawieszających:

  • zmiana sposobu i warunków zatrudnienia członków zarządu Elkomtech;
  • sporządzenie przez Elkomtech i przekazanie Emitentowi sprawozdania finansowego Elkomtech za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.

 O spełnieniu się powyższych warunków Emitent poinformuje odrębnym raportem. Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Elkomtech, w wyniku której Emitent w dniu zamknięcia nabędzie 14.005 akcji imiennych Elkomtech o łącznej wartości nominalnej 700.250 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Elkomtech i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

(i) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z późn. zm.)

(ii) §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.