Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012

Nr 50/2012
Data i godzina: 2012/10/23, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że zostanie wypłacona zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2012 rok w łącznej wysokości 13.242.811,20 zł, czyli 0,40 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 6 grudnia 2012 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:

roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 37.731.552,16 zł,

półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku w kwocie 49.969.816,19 

Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta - firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr KIBR 3546. Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.