Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013

Nr 38/2013
Data i godzina: 2013/11/12, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 12 listopada 2013 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2013 rok w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 16 grudnia 2013 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 23 grudnia 2013 roku. Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.: - roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 70.343.816,18 zł; - półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku w kwocie 39.559.638,17 zł. Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta - firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr KIBR 3546. Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.