Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

Nr 35/2016
Data i godzina: 2016/10/05, 12:27
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 października br. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok w łącznej wysokości 11 587 459,80 zł czyli 0,35 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 30 listopada 2016 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 7 grudnia 2016 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
- roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 58.351.468,76 zł,
- półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w kwocie 53.501.099,11 zł.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta - firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr KIBR 3546.

Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 5 października 2016 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.