Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2021

Nr 46/2021
Data i godzina: 2021/11/24, 14:38
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32.777.228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 29 czerwca 2021 roku. Dokładną ilość akcji własnych niebiorących udziału w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Emitent przekaże osobnym raportem bieżącym.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 17 stycznia 2022 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 roku.

Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Apator SA, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.