Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości przez Apator SA

Nr 37/2012
Data i godzina: 2012/07/05, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 lipca 2012 r. spółka Apator SA („Sprzedający”) zawarła ostateczną umowę sprzedaży („Umowa”) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności znajdujących się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29 („Nieruchomość”). Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 36.072 tys. zł („Cena”), w tym 2 mln zł z tytułu realizacji przez Sprzedającego inwestycji drogowej na terenie Nieruchomości. Umowa została zawarta z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”).

Podstawą zawarcia Umowy są zrealizowane postanowienia określone w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w dniu 18 kwietnia 2011 r. (raport bieżący nr 14/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.) z aneksem z dnia 1 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 25/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.), w tym w szczególności: spełnienie wszystkich warunków umowy przedwstępnej.

Na poczet Ceny, w dniu 21 kwietnia 2011 r. Kupujący wpłacił na rzecz Sprzedającego zadatek w wysokości 7.000 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 29.072 tys. zł została zdeponowana  na rachunku zastrzeżonym przez Kupującego w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Harmonogram płatności z rachunku zastrzeżonego:

  • kwota 11.036 tys. zł - wypłacona po zawarciu Umowy oraz po przekazaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wydania Nieruchomości;
  • kwota 9.036 tys. zł - wypłacona po doręczeniu odpisów z księgi wieczystej wskazujących Kupującego jako użytkownika wieczystego Nieruchomości;
  • kwota 2.000 tys. zł - wypłacona w częściach (do 31 października 2012 r.) zgodnie z harmonogramem rozbiórki budynków i budowli na terenie Nieruchomości;
  • kwota 5.000 tys. zł - wypłacona po doręczeniu ostatecznej decyzji przenoszącej na rzecz Kupującego zamienne pozwolenie na budowę;
  • kwotę 2.000 tys. zł - wypłacona po przedstawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie inwestycji drogowej na terenie Nieruchomości, tj. w terminie do 28 lutego 2013 r.

W dniu 5 lipca 2012 r. Nieruchomość na rzecz Kupującego została wydana.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Kupujący nie zostanie ujawniony w księgach wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości jako użytkownik wieczysty, Sprzedający poddaje się egzekucji do maksymalnej kwoty 36.072 tys. zł.

Powyższa umowa została uznana za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Poza przedwstępną umową sprzedaży oraz ostateczną umową sprzedaży Nieruchomości spółki Grupy Apator nie zawierały z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. żadnych umów.

Ponadto nie istnieją żadne powiązania pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Apator oraz ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz jej osobami zarządzającymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.