Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości oraz budowa nowej siedziby Apator Powogaz SA

Nr 58/2020
Data i godzina: 2020/11/06, 13:43
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”) działając zgodnie ze strategią Grupy Apator, rozpoczyna realizację kolejnego istotnego etapu dla rozwoju segmentu Woda i Ciepło, związanego z procesem relokacji Apator Powogaz SA do wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, umożliwiającego produkcję coraz bardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów. Proces relokacji będzie także służył wzrostowi efektywności i zwiększeniu mocy wytwórczych Apator Powogaz SA.

Emitent przypomina, że w ramach powyższego procesu, w dniu 24 lipca 2020 r. zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, na której znajduje się obecna siedziba Apator Powogaz SA, za kwotę 63,5 mln zł netto (informacja przekazana raportem bieżącym nr 44/2020).

W dniu 6 listopada 2020 r. Apator Powogaz SA zawarła z Generalnym Wykonawcą, będącym jednocześnie właścicielem gruntów przedwstępną umowę („Umowa”), której przedmiot obejmuje:

  • nabycie gruntów o łącznej powierzchni 2,4 ha,
  • projekt i budowę zakładu produkcyjnego w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Nabywana nieruchomość położona jest w atrakcyjnej lokalizacji, dobrze skomunikowanej  m.in. z Poznaniem (miejscowość Żerniki, gmina Kórnik sąsiadująca z Poznaniem, na przecięciu istotnych węzłów komunikacyjnych).

Przeniesienie Apator Powogaz SA do nowej siedziby planowane jest na koniec 1Q 2022 r.

Łączna wartość Umowy wynosi 48,9 mln zł netto, w tym:

  • 6,4 mln zł netto jako cena za nabywane nieruchomości gruntowe,
  • 42,5 mln zł netto tytułem wynagrodzenia za zaprojektowanie, wybudowanie i przeniesienie własności hali produkcyjnej wraz z częścią biurową, a także za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do projektu.

Cena uregulowana zostanie w następujących transzach:

  • 4 mln zł netto w dniu podpisania Umowy tytułem zadatku,
  • 44,9 mln zł netto w  miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2021 r. do lutego 2022 r. tytułem zaliczek.

Źródłami finansowania inwestycji będą kredyt inwestycyjny oraz środki własne.

Umowa zawiera zapisy dotyczące:

  • kar umownych zastrzeżonych na rzecz obu stron Umowy, w szczególności z tytułu opóźnień w realizacji obowiązków umownych,
  • zabezpieczenia roszczeń obu stron, w tym roszczeń Apator Powogaz SA poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty 66 mln zł oraz udzielenie gwarancji bankowych,
  • możliwości odstąpienia przez strony od Umowy.

Wymienione powyżej zapisy oraz pozostałe zawarte w Umowie, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości nastąpi po wydaniu przez właściwe organy pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie zakładu, nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.

O zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy przyrzeczonej Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.