Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przez Apator Metrix SA umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Nr 8/2015
Data i godzina: 2015/02/25, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent­”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółka zależna Apator Metrix SA („Spółka”) zawarła z Bankiem Millenium SA („Bank”) umowy o łącznej maksymalnej wartości 33,5 mln zł. Umowy te dotyczą udzielenia kredytów oraz przyznania linii na gwarancje bankowe i spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z 23 lutego 2015 r. dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego (inwestycyjnego) w wysokości 15 mln zł.  Zawarta została ona na warunkach rynkowych na okres do 31.12.2020 r.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Spłatę kredytu zabezpiecza hipoteka kaucyjna do kwoty 23,3 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 14, oraz przewłaszczenie środków trwałych o łącznej wartości min. 2,4 mln zł.

Dodatkowo Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 25,5 mln zł w zakresie zobowiązań wynikających z umowy.

Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku, nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kary umownej.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. Pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.