Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA umowy o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski SA

Nr 16/2015
Data i godzina: 2015/05/06, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna od Emitenta – Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka ") zawarła w dniu 5 maja 2015 r. umowę o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach ("Bank"). Umowa dotyczy udzielenia kredytu w kwocie do 64 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie akwizycji spółki Miitors ApS do kwoty 24 mln zł. Pozostałe środki tj. max. 40 mln zł, mogą być wykorzystane na finansowanie potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych i zostaną wykorzystane w miarę potrzeby. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających wykorzystanie tych środków Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Kredyt został udzielony na okres siedmiu lat tj. do dnia 30 listopada 2022 r. i spłacany będzie w osiemdziesięciu czterech miesięcznych ratach począwszy od dnia 31.12.2015 r.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku, której wysokość uzależniona będzie od wskaźnika dług netto/EBIDTA oraz prowizję. Naliczanie odsetek i ich płatność następować będzie w okresach miesięcznych.

W ramach umowy o kredyt ustalono następujące zabezpieczenia:

- hipoteka umowna do kwoty 76,8 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu przy ul. Janickiego 23/25 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (o ustanowieniu hipoteki Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym),

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank.

W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 96 mln zł.

Umowa o kredyt długoterminowy nie zawiera warunków, które odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.

Umowa kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna:

 (i) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.