Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przez spółkę zależną – Apator Powogaz znaczących umów z Raiffeisen Bank Polska SA

Nr 35/2015
Data i godzina: 2015/07/14, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. spółka zależna od Emitenta - Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") zawarła z Raiffeisen Bank Polska SA („Bank”):

  • aneks nr 3 do umowy dodatkowej transakcji walutowych, na mocy którego zmniejszony został limit na transakcje pochodne z kwoty 18,2 mln zł do kwoty 11,2 mln zł,
  • umowę dodatkową transakcji zamiany ustanawiającą limit na transakcje zamiany stopy procentowej (IRS) w wysokości 7 mln zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu powyższych umów, Spółka podpisała następujące oświadczenia:

  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje pochodne do kwoty 16,7 mln zł, które zastępuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 27,2 mln zł z dnia 9 lutego 2015 r.,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje IRS do kwoty 10,5 mln zł.

Warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawierają postanowień dotyczących kary umownej.

Umowa oraz oświadczenia zostały uznane za znaczące ze względu na łączne przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.