Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przez spółki Grupy Apator z podmiotami Grupy Tauron umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Nr 52/2015
Data i godzina: 2015/12/03, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z podmiotami Grupy Tauron umowy o łącznej wartości 31 mln zł netto, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umową o najwyższej wartości jest umowa na kwotę 26,9 mln zł netto zawarta w dniu 2 grudnia 2015 r. przez spółkę Apator SA ("Wykonawca") z Tauron Dystrybucja SA ("Zamawiający"). Dotyczy ona dostaw 3-fazowych liczników energii elektrycznej, które będą realizowane do grudnia 2016 r.  Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a jej warunki nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do kwoty równej 100% wynagrodzenia netto. Natomiast całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do kwoty równej 150% wynagrodzenia netto. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wynikających z winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.