Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA

Nr 20/2014
Data i godzina: 2014/04/01, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 roku Emitent jako kupujący zawarł z osobami fizycznymi – akcjonariuszami Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA („Elkomtech”) z siedzibą w Łodzi, jako sprzedającymi („Sprzedający”) przyrzeczoną umowę nabycia 14.005 akcji imiennych Elkomtech. Cena nabycia akcji Elkomtech wyniosła 98.411.970,72 zł, tj. 7.026,92 zł na jedną akcję.

Łączna wartość nominalna powyższych akcji wynosi 700.250,00 zł (50,00 zł na jedną akcję) i stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Elkomtech i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu. Nabyte akcje nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym.

Zawarcie umowy przyrzeczonej było uzależnione od spełnienia warunków zawieszających:

  • wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zezwalającej na przejęcie kontroli nad Elkomtech albo decyzji, że przejęcie kontroli nie wymaga tej zgody. Decyzja zezwalająca na przejęcie kontroli została wydana w dniu 7 marca 2014 r. (raport bieżący nr 15/2014 z dnia 7 marca 2014 r.);
  • zmiany sposobu i warunków zatrudnienia członków zarządu Elkomtech oraz otrzymania sporządzonego przez Elkomtech sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. – w dniu 18 marca 2014 r. Emitent otrzymał potwierdzenia spełnienia tych warunków (raport bieżący nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r.).

 Nabycie akcji Elkomtech jest dla Emitenta inwestycją o charakterze długoterminowym, a dotychczasowa działalność Elkomtech będzie kontynuowana.

Źródłem finansowania nabycia aktywów jest kredyt bankowy. W dniu 19 marca 2014 r. Emitent zawarł umowę o kredyt długoterminowy z Bankiem Handlowym w Warszawie SA do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie nabycia powyższej inwestycji (raport bieżący nr 17/2014 z dnia 19 marca 2014 r.).

 Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a podmiotami, które zbyły akcje Elkomtech na rzecz Emitenta nie ma żadnych powiązań.

 Kryterium będącym podstawą uznania nabytych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest łączna cena nabycia akcji, która przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta.

 Elkomtech jest wiodącym polskim dostawcą systemów informatycznych klasy SCADA  dla energetyki oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych z inteligencją rozproszoną, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć. Spółka prowadzi działalność od 25 lat i posiada istotny udział w rynku energetyki zawodowej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.