Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów kredytowych oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomości Apator Metrix SA

Nr 45/2012
Data i godzina: 2012/09/03, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 września 2012 r. spółka zależna Apator Metrix SA zawarła z Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 15,5 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie akwizycji i bieżącej działalności.

Spółki Grupy Apator, w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarły z Bankiem Millennium SA cztery umowy o łącznej wartości 25 mln zł, co stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytowa z dnia 3 września 2012 r. o wartości 8 mln zł. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie przez Bank Millennium SA kredytu na finansowanie bieżącej działalności Apator Metrix SA. Kredyt został udzielony na okres od 3 września 2012 r. do 2 września 2017 r. na następujących warunkach: stawka referencyjna: WIBOR 1M + marża banku oraz prowizja przygotowawcza (określone na warunkach rynkowych). 
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.
Zabezpieczeniem umów kredytowych zawartych w dniu 3 września 2012 r. jest ustanowiona w tym dniu hipoteka kaucyjna do kwoty 23,3 mln zł na nieruchomości Apator Metrix SA zlokalizowanej w Tczewie przy ul. Piaskowej 3 objętej księgą wieczystą KW GD1T/00017174/7. Hipoteka obejmuje następujące nieruchomości:

  • budynek produkcyjny nr B9 z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi,
  • budynek produkcyjno-techniczny nr B9A,
  • hala produkcyjna nr B9B wraz z oddzielnymi wiatami,
  • budynek biurowy nr B9C.

Wartość ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono wyżej wymienione zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Apator Metrix SA  wynosi 6 mln zł według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Zarząd spółki Apator Metrix SA w dniu 3 września 2012 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis do księgi wieczystej, na rzecz Banku Millennium SA powyższej hipoteki.

Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Zarówno pomiędzy Emitentem (Apator SA), osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz Bankiem Millennium SA jak również pomiędzy Apator Metrix SA, osobami zarządzającymi Apator Metrix SA, osobami nadzorującymi Apator Metrix SA oraz Bankiem Millennium SA nie występują żadne powiązania.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.