Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów o udostępnienie limitu kredytowego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego z ING Bank Śląski SA

Nr 38/2014
Data i godzina: 2014/09/01, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA (dalej „Emitent”) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki z grupy Apator podpisały z ING Bank Śląski SA (dalej „Bank”)  dwie umowy o łącznej wartości 27.000.000 zł. Umowy te łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Umową o największej wartości jest zawarta przez Apator Powogaz SA w dniu 28.08.2014 r. umowa o udostępnienie limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 23.000.000 zł (dalej „Umowa”), na  okres od dnia 1.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie kredytu zależne jest od waluty, w której kredyt zostanie zaciągnięty (dla PLN – WIBOR 1M, dla EUR – EURIBOR 1M, dla USD – LIBOR 1M) i zostanie powiększone o marżę Banku.

Umowa nie zawiera specyficznych postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu. Jednakże elementem Umowy jest oświadczenie Apator Powogaz SA o poddaniu się egzekucji do wysokości 34.950.000 zł.

Jednocześnie w dniu 28.08.2014 r. spółka Apator Powogaz SA zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach Spółki (t.j. na materiałach, produkcji w toku, towarach i wyrobach gotowych), w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udostępnionego limitu kredytowego. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzień podpisania umowy wynosi 34.950.000 zł, przy czym zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią zapasy o wartości 23.000.000 zł.

Kryterium będącym podstawą uznania zastawionych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest ich łączna wartość, która przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259  ze zm.)

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259  ze zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.