Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów przez Apator Metrix SA spełniających łącznie kryteria znaczącej umowy

Nr 5/2011
Data i godzina: 2011/01/05, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Metrix SA zawarła trzy umowy z Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na łączną wartość 15,4 mln zł. Wszystkie umowy dotyczą sprzedaży przez Apator Metrix SA różnych typów gazomierzy miechowych (G4 i G6) w okresie od zawarcia umów do 14 listopada 2012 r. Podstawą zawarcia umów był przeprowadzony przetarg nieograniczony.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. wyłącznie te trzy, powyższe Umowy. Wśród nich umową o najwyższej wartości jest umowa na wartość 9,8 mln zł zawarta w dniu 14 stycznia 2011 r. Umowa ta dotyczy dostawy przez Apator Metrix SA gazomierzy miechowych typu G4. Warunki tej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. ("Zamawiający") przysługuje żądanie od Apator Metrix SA ("Wykonawca") następujących kar umownych w przypadku:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% łącznej wartości netto umowy;
2) ujawnienia przez Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń, że parametry dostarczonej partii gazomierzy nie są zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ, czego nie dało się stwierdzić w dniu podpisania protokołu - w wysokości 10% wartości netto danej partii gazomierzy; w tym przypadku oprócz kary Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całej partii na gazomierze spełniające wymagania SIWZ, na własny koszt w ciągu 30 dni od wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, o której mowa w pkt 1);
3) opóźnienia w wykonaniu dostawy częściowej w stosunku do terminu wskazanego – w wysokości 0,5% wartości netto danej partii gazomierzy za każdy dzień opóźnienia;
4) opóźnienia w usunięciu wad gazomierza w stosunku do terminu wskazanego – w wysokości ryczałtowej ceny jednostkowej netto gazomierza, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do jednego gazomierza; w przypadku opóźnienia w usunięciu wad kilku gazomierzy kara stanowi iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto gazomierza, oraz liczby gazomierzy za każdy dzień opóźnienia;
5) opóźnienia w stosunku do terminu 21 dni w przypadku wymiany całej partii gazomierzy lub wadliwych egzemplarzy na fabrycznie nowe - w wysokości 0,5% wartości netto wadliwej partii gazomierzy za każdy dzień opóźnienia.

Ponadto:
- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym w szczególności opóźnia się z dostawą częściową o okres dłuższy niż 30 dni lub mimo wezwania nie wymienia wadliwej partii gazomierzy. W takich okolicznościach Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną w punkcie1).
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
- Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

Umowy zostały uznane za znaczącą umowę ze względu na łączne przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.