Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów spełniających łącznie kryteria umowy znaczącej

Nr 34/2012
Data i godzina: 2012/06/28, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Mining Sp. z o. o. w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła łącznie 75 umów z Kompanią Węglową SA z siedzibą w Katowicach oraz jej Oddziałami na łączną wartość 21,7 mln zł. Powyższe umowy łącznie zostały uznane za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA. Wśród nich umową o najwyższej wartości jest umowa o wartości 4 mln zł zawarta w dniu 21 marca 2012 r. Umowa ta dotyczy dostawy przez Apator Mining Sp. z o. o. w 2012 r. wyłączników kopalnianych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Kompanii Węglowej SA. Warunki tej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2012 r. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Apator Mining Sp. z o. o.  ("Wykonawca") zobowiązany jest zapłacić Kompanii Węglowej SA ("Zamawiający") następujące kary umowne:

  • w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  • w wysokości 0,1% umownej wartości netto dostawy określonej każdorazowo w zamówieniu, niedostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%;
  • w przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia;
  • w wysokości 0,2% wartości netto dostawy zgłoszonej do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w okresie gwarancji;
  • w wysokości 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki w przypadku nierozpatrzenia i nieudzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych reklamacji złożonej przez Zamawiającego z tytułu otrzymania wyrobów wadliwych;
  • w wysokości 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego, a niedostarczeniu w ciągu 3 dni roboczych produktów wolnych od wad. Ponadto Zamawiający niezależnie od kar umownych, ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat.

Z kolei spółce Apator Mining Sp. z o. o. przysługują następujące kary umowne od Kompanii Węglowej SA:

  • w wysokości 10% wartości netto dostawy określonej każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający;
  • w wysokości 0,1% wartości netto zamówionej i nieodebranej z winy Zamawiającego dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.