Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA

Nr 19/2014
Data i godzina: 2014/03/25, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do wygranego przetargu w PGE Dystrybucja SA („PGE”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. zawartych zostało 16 umów z Oddziałami PGE. Przedmiotem umów jest dostawa w 2014 r. urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej o wartości 30 mln zł z opcją dostaw na 2015 r. w kwocie 29 mln zł. W terminie do 31 października 2014 r. Apator SA otrzyma od PGE oświadczenie w sprawie skorzystania lub rezygnacji z prawa opcji.

Warunki zawartych umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Apator SA („Wykonawca”) jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz PGE („Zamawiający”):

(a) w przypadku odstąpienia od umów przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, a w przypadku odstąpienia od umów przez Zamawiającego z powodu wadliwości oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw – w wysokości 30% tej kwoty wynagrodzenia;

(b) w przypadku opóźnienia w terminie dostarczenia przez Wykonawcę danej partii dostaw realizowanych w ramach umów – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za opóźnioną dostawę, określonego jako iloczyn ceny jednostkowej urządzenia oraz liczby zamówionych bądź wynikających z harmonogramu dostaw urządzeń objętych opóźnioną dostawą;

(c) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia przez Wykonawcę wady urządzenia zgłoszonej w okresie gwarancji – w wysokości 5% ceny jednostkowej netto danego urządzenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara jest naliczana odrębnie dla każdego urządzenia zgłoszonego w ramach gwarancji;

(d) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia przez Wykonawcę usterki oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw zgłoszonej w okresie gwarancji – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;

(e) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w odbiorze zgłoszonych do odbioru urządzeń - w wysokości 5% ceny jednostkowej netto danego urządzenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara jest naliczana odrębnie dla każdego urządzenia;

(f) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, tajemnicy Zamawiającego – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umów:

(i) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw lub w usunięciu zgłoszonych usterek oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw, przekroczy 60 dni względem ustalonych terminów; ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie (a);

(ii) w przypadku, gdy oprogramowanie nie zapewnia funkcjonalności objętych zamówieniem lub gdy korzystanie z niego stało się niemożliwe z uwagi na jego ujawnione wady lub roszczenia osób trzecich; ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich świadczeń uzyskanych w ramach umowy od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, za zwrotem odebranych już urządzeń.

Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

 Umowy zostały uznane łącznie  za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA. O wygranym przetargu Apator SA informował w raportach bieżących nr 8/2014 i 14/2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.