Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA

Nr 9/2016
Data i godzina: 2016/02/01, 12:13
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do wygranego przetargu w PGE Dystrybucja SA („PGE”), Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 1 lutego 2016 r. zawarte zostały umowy z ośmioma Oddziałami PGE. Przedmiotem umów jest dostawa jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej o wartości 31,7 mln zł w 2016 r. z opcją dostaw na 2017 r. o wartości 39,8 mln zł. W terminie do dnia 31 października 2016 r. Apator SA otrzyma od PGE oświadczenie w sprawie skorzystania lub rezygnacji z prawa opcji.

Warunki zawartych umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Apator SA („Wykonawca”) jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz PGE („Zamawiający”):
(a) w przypadku odstąpienia od umów przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, a w przypadku odstąpienia od umów przez Zamawiającego z powodu wadliwości oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw – w wysokości 30% tej kwoty wynagrodzenia;
(b) w przypadku opóźnienia w terminie dostarczenia przez Wykonawcę danej partii dostaw realizowanych w ramach umów – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za opóźnioną dostawę, określonego jako iloczyn ceny jednostkowej urządzenia oraz liczby zamówionych bądź wynikających z harmonogramu dostaw urządzeń objętych opóźnioną dostawą;
(c) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia przez Wykonawcę wady urządzenia zgłoszonej w okresie gwarancji – w wysokości 5% ceny jednostkowej netto danego urządzenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara jest naliczana odrębnie dla każdego urządzenia zgłoszonego w ramach gwarancji;
(d) w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia przez Wykonawcę usterki oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw zgłoszonej w okresie gwarancji – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;
(e) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w odbiorze zgłoszonych do odbioru urządzeń - w wysokości 5% ceny jednostkowej netto danego urządzenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara jest naliczana odrębnie dla każdego urządzenia;
(f) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, tajemnicy Zamawiającego – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umów:
(i) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw lub w usunięciu zgłoszonych usterek oprogramowania do obsługi urządzeń będących przedmiotem dostaw, przekroczy 60 dni względem ustalonych terminów; ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości określonej w punkcie (a);
(ii) w przypadku, gdy oprogramowanie nie zapewnia funkcjonalności objętych zamówieniem lub gdy korzystanie z niego stało się niemożliwe z uwagi na jego ujawnione wady lub roszczenia osób trzecich; ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich świadczeń uzyskanych w ramach umowy od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, za zwrotem odebranych już urządzeń.

Umowy zostały uznane łącznie za znaczącą umowę ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA. O wygranym przetargu Apator SA informował w raportem bieżącym nr 55/2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.