Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umów z Tauron Dystrybucja Pomiary Spółka z o. o.

Nr 36/2014
Data i godzina: 2014/07/25, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 lipca 2014 r. pomiędzy Apator SA ("Wykonawca") a Tauron Dystrybucja Pomiary Spółka z o. o. ("Zamawiający") podpisane zostały dwie umowy na dostawy:

  • jednofazowych statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej o wartości 11,3 mln zł,
  • trójfazowych statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej o wartości 22,6 mln zł ("Produkty").

Łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 33,9 mln zł netto, a realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do 15 czerwca 2015 r.

Umową znaczącą dla Apator SA jest umowa na dostawy trójfazowych liczników energii elektrycznej ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki. Warunki tej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku, a ponadto nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W ramach umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w przypadku:

  • opóźnienia w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wartość kary z tego tytułu nie przekroczy 10% wartości netto dostawy;
  • opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,1% ceny Produktu za każdy dzień opóźnienia;
  • gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy od której odstąpiono;
  • naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 1% całego wynagrodzenia netto za każde naruszenie tego obowiązku;
  • niezgodności dostarczanego Produktu z wymaganymi - w wysokości 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części dostaw;
  • wprowadzenia przez Wykonawcę nieuzgodnionych zmian w Produktach - w wysokości 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części dostaw.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% całego wynagrodzenia netto z tytułu wykonania umowy. Jeżeli wyżej wymienione kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości.

Z kolei Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku gdy którakolwiek ze stron umowy odstąpi od niej w całości lub części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego albo gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 20% łącznej wartości przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.