Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

Nr 23/2016
Data i godzina: 2016/06/22, 14:34
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku zawarta została Umowa Wieloproduktowa („Umowa”) pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Mining Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.  

Przedmiotem Umowy jest udzielenie spółkom grupy Apator odnawialnego limitu kredytowego parasolowego do kwoty 120 mln zł przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności podmiotów grupy Emitenta.  Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych oraz akredytyw i został przyznany na okres 2 lat. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. 

Zabezpieczeniem Umowy są:

  • zastawy rejestrowe na zapasach spółek grupy Apator o łącznej wartości 80,04 mln zł,
  • zastawy rejestrowe na środkach trwałych spółek grupy Apator o łącznej wartości 30,5 mln zł, 
  • zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski SA,
  • hipoteka na nieruchomościach spółek  grupy Apator o łącznej wartości 10,1 mln zł,
  • cesja z praw polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,
  • oświadczenie spółek grupy Apator o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 180 mln zł.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają spółki grupy Apator solidarnie, maksymalnie do kwoty limitu tj. 120 mln zł. 

Umowa nie zawiera kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają̨ od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.    

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.