Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy z Kompanią Węglową SA przez spółkę Apator Mining sp. z o. o. spełniającej łącznie kryteria umowy znaczącej

Nr 32/2011
Data i godzina: 2011/06/30, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Mining sp. z o. o. ("Sprzedający") zawarła z Kompanią Węglową SA ("Kupujący") z siedzibą w Katowicach umowę na dostawę ognioszczelnych rozruszników, wyłączników i zespołów wysuwalnych do Oddziałów Kompanii. Wartość tej umowy wynosi 3,9 mln zł netto i dotyczy dostaw realizowanych do końca 2011 r. Umowa została zawarta w trybie korespondencyjnym w dniu 6 czerwca 2011 r. i wpłynęła do Apator Mining sp. z o. o. drugostronnie podpisana w dniu 29 czerwca 2011 r. Apator SA informuje, że warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto strony umowy uzgodniły, iż minimalna gwarantowana realizacja umowy na 2011 r. wyniesie nie mniej niż 50% wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Apator Mining sp. z o. o. zobowiązany jest zapłacić Kompanii Węglowej SA następujące kary umowne: - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, - w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, - w wysokości 0,1% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%, - w wysokości 0,2% wartości brutto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad. Z kolei Kompania Węglowa SA zobowiązuje się zapłacić Apator Mining sp. z o. o. kary umowne: - w wysokości 10% umownej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Sprzedający odstąpi od zamówienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący, - w wysokości 0,1 % umownej wartości brutto zamówionego i nieodebranego z winy Kupującego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka Apator Mining sp. z o. o. zawarła Kompanią Węglową SA w sumie 123 umowy (łącznie z powyższą) o łącznej wartości 18,5 mln zł. Tym samym umowy te łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż przekraczają 10% wartości kapitałów własnych emitenta, tj. spółki Apator SA w Toruniu. Umową o najwyższej wartości w okresie ostatnich 12 miesięcy była umowa opisana powyżej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.