Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na akcjach Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA

Nr 21/2014
Data i godzina: 2014/04/10, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. spółka Apator SA („Emitent”) podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie SA („Bank”) umowę o ustanowieniu zastawu rejestrowego („Zastaw”).

Zastaw na rzecz Banku został ustanowiony na 14.005 akcjach Przedsiębiorstwa Wdrożeń Postępu Technicznego Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi („Elkomtech”) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 98,4 mln zł. Stanowi on zabezpieczenie spłaty wierzytelności przez Emitenta z tytułu udzielonego kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Elkomtech (raport bieżący nr 17/2014 z dnia 19 marca 2014 r.).

Łączna wartość nominalna zastawionych akcji wynosi 700.250,00 zł (50,00 zł na jedną akcję) i stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym Elkomtech i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem (zastawnik) nie ma żadnych powiązań.

Kryterium będącym podstawą uznania zastawionych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest łączna wartość nabytych akcji Elkomtech, która przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.