Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną Apator Powogaz SA na aktywach o znacznej wartości

Nr 23/2012
Data i godzina: 2012/05/30, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 maja 2012 r. wpłynęła do Apator Powgaz SA, zawarta w trybie korespondencyjnym w dniu 28 maja 2012 r., umowa zastawu rejestrowego na zapasach Spółki. Umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu a spółką zależną Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 22,5 mln zł.

Umowa została podpisana w związku z zawarciem w dniu 5 kwietnia 2012 r. przez Apator Powogaz SA z ww. Bankiem umowy o udzielenie kredytu do kwoty 15 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym (zmiana banku obsługującego Spółkę).

W dniu 30 maja 2012 r. spółka Apator Powogaz SA wystąpiła do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru zastawców.

Pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem i ich osobami zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy brak jest powiązań.

Kryterium będące podstawą do uznania za aktywa znaczące jest ustanowienie zastawu na aktywach przekraczających równowartość 1 mln euro wyrażonych w PLN według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia tej umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.