Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy

Nr 50/2014
Data i godzina: 2014/12/30, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. spółka zależna Apator Metrix SA ("Wykonawca") zawarła z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") umowę na dostawę gazomierzy miechowych. Wartość umowy wynosi 22,8 mln zł netto, a dostawy będą realizowane do końca 2015 r.

Zamawiający zastrzega w umowie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości gazomierzy o 30%.

Emitent informuje, że postanowienia umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

  • za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych gazomierzy - kara umowna w wysokości 0,2% ceny netto niedostarczonych w terminie gazomierzy, za każdy dzień opóźnienia;
  • za opóźnienie w usunięciu wad gazomierza lub wymiany uszkodzonego gazomierza na nowy - kara umowna w wysokości 1% ceny netto gazomierza za każdy dzień opóźnienia;
  • w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek opóźnień w dostawie gazomierzy powyżej 30 dni - kara umowna w wysokości 10% łącznej wartości netto umowy;
  • 1% łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku niezachowania poufności.

Powyższa umowa stanowi umowę znaczącą (kryterium: kapitały własne Emitenta).

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.