Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależna Newind Sp. z o. o.

Nr 46/2012
Data i godzina: 2012/09/04, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 września 2012 r. Rada Nadzorcza spółki zależnej Newind sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Newind sp. z o. o. umowy kredytu na kwotę 20 mln zł. Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z zakupem urządzeń i licencji na potrzeby realizacji kontraktu modernizacji Infrastruktury Techniczno-Systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie i został opisany w raporcie bieżącym nr 40/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.

Kredyt jest udzielony przez Kredyt Bank SA na okres od 20 sierpnia 2012 r. do 19 listopada 2012 r. na następujących warunkach: stawka referencyjna: WIBOR 1M + marża banku oraz prowizje: przygotowawcza i z tytułu wpłat przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (określone na warunkach rynkowych).

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

  • przelew wierzytelności z tytułu realizacji przez Newind sp. z o. o. ww. kontraktu z ZUS,
  • blokada środków na rachunku Newind sp. z o. o. w kwocie 40,5 mln zł,
  • zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku,
  • zgoda Newind sp. z o. o. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 25 mln zł.

Ponadto w ramach dodatkowych istotnych zobowiązań Newind sp. z o. o., w umowie kredytowej istnieją zapisy mówiące o:

  • utrzymywaniu miesięcznych wpływów środków pieniężnych na rachunki bankowe Newind sp. z o. o. od kontrahentów w wysokości co najmniej 3 mln zł
  • utrzymania wskaźnika wypłaty z zysku spółki na poziomie zerowym.

Umowa ta jest umową znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych spółki Apator SA.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółki Grupy Apator podpisały trzy umowy (wliczając powyższą) z Kredyt Bank SA z siedzibą w Warszawie na łączną kwotę 33 mln zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie, była umowa powyżej opisana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.