Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy na budowę Centrum Produkcyjno-Rozwojowego spółki Apator SA

Nr 15/2011
Data i godzina: 2011/05/25, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. spółka Apator SA podpisała z Marbud Grupa Budowlana SA z siedzibą w Toruniu ("Wykonawca") umowę na budowę na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Ostaszewo, gm. Łysomice, Nowoczesnego Centrum Produkcyjno-Rozwojowego spółki Apator SA ("Inwestycja").
Wykonawca zrealizuje Inwestycję, na którą składa się: wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, wykonanie samej Inwestycji "pod klucz" oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

Wartość umowy wynosi 30,5 mln zł netto ("Należność") i może ulec zmianie wyłącznie w wypadku zmiany zakresu prac zaakceptowanych przez Apator SA. Należność będzie płatna na rzecz Wykonawcy w ratach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru prac. Z sumy płatności każdorazowo odejmowana będzie przez Apator SA kaucja gwarancyjna w wysokości 5% ceny netto stanowiąca zabezpieczenie wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy.

Za zakończenie prac w ramach Inwestycji uznaje się dzień uzyskania przez spółkę Apator SA pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej Inwestycji nie później niż do dnia 15 marca 2012 r. Termin ten może ulec zmianie na skutek zawieszenia prac wynikający z działania siły wyższej, w związku z potrzebą wykonania prac dodatkowych lub zamiennych lub na skutek opóźniania płatności przez spółkę Apator SA.

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia Inwestycji, zapłaci spółce Apator SA karę pieniężną, która do dnia 15 kwietnia 2012 r. wynosi 0,03% Należności za każdy dzień zwłoki, a po tym dniu 0,3% Należności za każdy dzień zwłoki. Wykonawca zapłaci również karę pieniężną w wysokości 2 tys. zł za każdy dzień zwłoki przy usuwaniu zgłoszonych i przyjętych przez Wykonawcę wad i usterek, lecz nie więcej niż 10% Należności.
W przypadku, jeżeli umowa zostanie zerwana z winy Apator SA, Spółka zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Należności, przy czym Wykonawca zachowa prawo do wypłaty należności za prace, które zostały zakończone do chwili zerwania umowy, a także do rekompensaty udokumentowanych poniesionych kosztów i zamówionych dostaw bez możliwości ich anulowania.
W przypadku, gdy umowa zostaje zerwana z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci spółce Apator SA karę umowną w wysokości 10% należności, przy czym Apator SA zachowuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia skutków prac, które nie zostały przez Wykonawcę zakończone do dnia zerwania umowy.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione wielkości kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia terminu i warunku.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W dniu 25 lutego 2011 r. spółka Apator SA podpisała z Marbud Grupa Budowlana SA z siedzibą w Toruniu umowę o wartości 450 tys. zł netto na kompleksowe wykonanie dokumentacji budowlanej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyżej wymienioną Inwestycją.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z Marbud Grupa Budowlana SA z siedzibą w Toruniu żadnej umowy poza powyżej opisanymi.

Po podpisaniu przez Apator SA z Galerią Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul Żółkiewskiego, zawarcie powyższych umów stanowi kolejny etap realizacji strategii rozwoju i restrukturyzacji Grupy Apator. Efektem tych zmian będzie wprowadzenie innowacyjnych technologii, zautomatyzowanie produkcji, scentralizowanie części procesów produkcyjnych oraz obniżka kosztów działalności.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.