Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez Apator Metrix SA na dostawy gazomierzy

Nr 39/2011
Data i godzina: 2011/10/14, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 12 października 2011 r. Apator Metrix SA (spółka zależna) zawarła umowę z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy o łącznej wartości 17.654 tys. zł. Dostawy będą realizowane od listopada 2011 r. do czerwca 2014 r. Umowa została zawarta korespondencyjnie i wpłynęła do Apator Metrix SA w dniu 14 października 2011 r.
Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, lecz zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. (Zamawiający) przysługuje żądanie od Apator Metrix SA (Wykonawca) następujących kar:
 - za opóźnienie w dostarczeniu gazomierzy zgodnie ze zleceniem - kara umowna w wysokości 0,1% ceny netto danej partii dostaw za każdy dzień opóźnienia,
 - za opóźnienie w usunięciu wad gazomierzy - kara umowna w wysokości 1% ceny netto gazomierza za każdy dzień opóźnienia,
 - w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w dostawie gazomierzy w danym kwartale przekraczającego okres 30 dni - kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia.
Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wymiarze przekraczającym wysokość zapłaconych przez Wykonawcę kar umownych.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Grupa Apator zawarła z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. trzy umowy o łącznej wartości 20.162 tys. zł. Wśród nich umową o najwyższej wartości jest powyżej opisana znacząca umowa.
Umowy zostały uznane za znaczącą umowę ze względu na łączne przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.