Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA

Nr 4/2013
Data i godzina: 2013/01/11, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 r. spółka zależna Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu zawarła umowę ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) na sprzedaż przez Apator Powogaz SA wodomierzy i ciepłomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 10,5 mln euro netto, tj. 43 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 11 stycznia 2013 r. wynoszącego 1 EUR = 4,0996 PLN. 

Realizacja kontraktu nastąpi w 2013 roku, a celem podpisania kontraktu jest umacnianie pozycji Apator Powogaz SA na rynku rosyjskim i sukcesywna realizacja wyznaczonych zadań sprzedażowych przez spółkę Apator Powogaz S.A.

Apator SA informuje, że warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy. 

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z ZAO Teplovodmer żadnej umowy poza powyższą opisaną. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.