Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA

Nr 4/2014
Data i godzina: 2014/01/14, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodmer z siedzibą Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2014 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 13,5 mln euro netto, tj. 56,2 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 13 stycznia 2014 r. 1 EUR = 4,1600 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy i ciepłomierzy do spółki ZAO Teplovodmer.

Apator SA informuje, że warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.