Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator SA

Nr 14/2012
Data i godzina: 2012/04/12, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. spółka Apator SA zawarła umowę z Cechtar Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Apator SA elektronicznych, kredytowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 18.247 tys. zł netto. Dostawy będą realizowane od kwietnia 2012r. do końca 2012 r. na podstawie na bieżąco składnych zamówień określających ilość, asortyment, miejsce i termin dostawy.

Umowa została zawarta korespondencyjnie i wpłynęła do Apator SA w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, lecz Cechtar Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość jednostronnej redukcji zamówienia, maksymalnie o 10% na dany asortyment.

Spółce Cechtar Sp. z o. o. przysługuje żądanie od Apator SA następujących kar:

  • za niedotrzymanie uzgodnionych przez obie strony terminów dostaw - 0,5% wartości netto dostawy za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wartość kary z tego tytułu nie przekroczy 10% wartości netto dostawy;
  • za opóźnienie w usunięciu wad danego urządzenia stwierdzonych w okresie gwarancji - 0,1% ceny netto urządzenia za każdy dzień opóźnienia;
  • w przypadku niezgodności dostarczanych liczników - 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części zamówienia;
  • w przypadku wprowadzenia nieuzgodnionych zmian w liczniku - 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części zamówienia;

Z kolei spółce Apator SA przysługuje żądanie od Cechtar Sp. z o.o. zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w odbiorze danej partii wyrobów w wysokości 0,5% wartości netto nieodebranej dostawy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają pełnej szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy, spółki Grupy Apator nie zawarły z Cechtar Sp. z o. o. żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.